INFORMACJE PRAWNE

 

Niniejsze informacje są przedstawiane zgodnie z przepisami ustawy nr 34 z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego:

 


DANE IDENTYFIKACYJNE

 

1. Znajdujesz się w witrynie internetowej https://seprotec.com należącej do spółki SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L.U., z siedzibą pod adresem Calle Valle de Alcudia 3, 28232, Las Rozas, Madryt, Hiszpania, o numerze identyfikacji podatkowej B-82695842, zarejestrowanej w madryckim rejestrze spółek handlowych, tom 15455, księga 0, folio 19, sekcja 8, strona M259629, wpis 1 (dalej „Właściciel”).

 

Z Właścicielem można skontaktować się w następujący sposób: Numer telefonu: +34 91 204 87 00

 


HOSTING INTERNETOWY

 

1& 1 IONOS España, S.L.U.

Avenida de la Vega, 1, Edificio Veganova 3

Planta 5, Puerta C

28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania

 

Numer telefonu: +34 911 36 00 00 / +34 912 17 78 96

 

Adres e-mail: soporte@ionos.es

 


UŻYTKOWNICY

 

2. Niniejsze warunki (dalej „Informacje prawne”) regulują korzystanie z witryny internetowej będącej w posiadaniu Właściciela i udostępnianej do użytku publicznego.

 

Osoby uzyskujące dostęp do witryny lub korzystające z witryny będą uznawane za Użytkowników. Wiąże się to z automatycznym zaakceptowaniem przedstawionych poniżej ogólnych warunków. Warunki te będą stosowane bez uszczerbku dla obowiązkowych warunków umownych.

 


KORZYSTANIE Z PORTALU

 

3. W witrynie https://seprotec.com  znajdują się rozmaite informacje, usługi i dane (dalej „Treści”) przechowywane w Internecie oraz będące w posiadaniu Właściciela lub jego licencjodawców. Są one udostępniane Użytkownikowi.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Wspomniana odpowiedzialność obejmuje również ewentualną rejestrację wymaganą do korzystania z niektórych usług lub Treści. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia rzetelnych i zgodnych z prawem informacji. W następstwie rejestracji Użytkownikowi może zostać przekazane hasło, za które będzie on odpowiadać. Jednocześnie zobowiązuje się do wykorzystywania go w sposób skrupulatny i poufny.

 

Użytkownik zobowiązuje się do należytego użytkowania Treści i usług (np. usługi czatu, fora dyskusyjne i grupy odbiorców wiadomości) udostępnianych przez Właściciela w portalu. Obejmuje to między innymi powstrzymanie się od wykorzystywania ich w następujących celach:

 

 

 

 

 

 

Właściciel niniejszym zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich uwag lub wpisów uwłaczających godności osobistej, dyskryminujących, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, szkodliwych dla dzieci i młodzieży, szkodzących porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu oraz takich, które Właściciel uzna za nieodpowiednie do opublikowania. W każdym razie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opinie wygłaszane przez Użytkowników na forach, czatach lub w innych narzędziach partycypacyjnych.

 


OCHRONA DANYCH

 

4. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych opisano w Polityce prywatności.

 

 

TREŚCI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

 

5. Właściciel posiada wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do witryny internetowej oraz wszystkich zawartych w niej elementów (z uwzględnieniem obrazów, zdjęć, dźwięków, nagrań audio i wideo, oprogramowania, tekstów, marek, logo, zestawień kolorów, układu, projektu, wybranych materiałów, programów informatycznych potrzebnych do działania, dostępu lub użytkowania itp.) należących do Właściciela lub jego licencjodawców.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy treści artykułów 8 i 32.1, ustęp 2 ustawy o własności intelektualnej wyraźnie zabrania się powielania, rozpowszechniania lub publicznego ujawniania — w tym osobom trzecim — całości lub części Treści niniejszej witryny internetowej do celów handlowych w jakimkolwiek formacie oraz jakimikolwiek środkami technicznymi bez upoważnienia Właściciela.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

6. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie witryny internetowej oraz jej Treści i usług. Mówiąc dokładniej, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności między innymi za następujące kwestie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku forów lub podobnych przestrzeni należy pamiętać, że publikowane wiadomości przedstawiają wyłącznie opinie nadawców i ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za wiadomości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnych wiadomości wysyłanych przez Użytkowników.

 

 

MODYFIKACJA I CZAS OBOWIĄZYWANIA INFORMACJI PRAWNYCH

 

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania portalu bez wcześniejszego ostrzeżenia. Obejmuje to zmianę, usuwanie lub dodawanie dowolnych Treści lub usług, jak również zmianę sposobu, w jaki są one wyświetlane lub umiejscowione w portalu.

 

Warunki pozostają w mocy przez cały okres publikacji oraz do czasu zastąpienia innymi należycie opublikowanymi warunkami.

 

 

ŁĄCZA

 

8. 8. W przypadku gdy w witrynie internetowej https://seprotec.com  publikowane są dowolne łącza lub hiperłącza do innych witryn, Właściciel niniejszym oświadcza, że nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami ani ich treścią. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść łączy do witryn osób trzecich ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zakresu, prawdziwości, prawidłowości ani zgodności z prawem dowolnych elementów lub informacji wyświetlanych w witrynach, do których odsyłają łącza. Ponadto publikowanie takich zewnętrznych łączy nie oznacza żadnego powiązania, połączenia ani związku z takimi podmiotami.

 

 

PRAWA DOSTĘPU

 

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wycofania dostępu do portalu lub usług oferowanych w portalu Użytkownikom, którzy nie będą przestrzegać Informacji prawnych, bez wcześniejszego ostrzeżenia, z inicjatywy własnej lub osoby trzeciej.

 

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

10. Właściciel będzie dochodził sądownie wszelkich naruszeń niniejszych warunków oraz bezprawnego użytkowania niniejszego portalu na drodze cywilnej lub karnej, do czego jest upoważniony przez prawo.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I JURYSDYKCJA

 

11. Stosunki między Właścicielem a Użytkownikiem będą regulowane przez obowiązujące prawo hiszpańskie. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z kwestii opisanych w niniejszych Informacjach prawnych będą rozstrzygane przez sądy i trybunały w Hiszpanii.

 

 

NIELETNI UŻYTKOWNICY

 

12. Usługi dostępne w witrynie https://seprotec.com  są przeznaczone dla Użytkowników w wieku powyżej 18. roku życia. Osoby niepełnoletnie nie mają pozwolenia na korzystanie z naszych usług. W związku z tym nie mogą przesyłać nam swoich danych osobowych. Ponadto należy pamiętać, że spółka SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne konsekwencje nieprzestrzegania ostrzeżenia zawartego w niniejszym punkcie.